Europejskie regiony z zadowoleniem przyjęły stanowisko PE w sprawie zarządzania WPR

Europejskie regiony z zadowoleniem przyjęły stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania wspólną polityką rolną; wzywają kraje członkowskie do zajęcia tego samego stanowiska. Chodzi o zmianę zaproponowanego przez Komisję Europejską rozporządzenia, które nie przewidziało delegowania tworzenia strategicznych planów regionalnych do regionów.
© European Union - EP
© European Union - EP

W obecnym kształcie wniosek ustawodawczy w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej budzi zaniepokojenie sprawozdawcy Europejskiego Komitetu Regionów ds. WPR wiceprzewodniczącego francuskiej Oksytanii Guillaume'a Crosa. Jego zdaniem prowadzi on bowiem do marginalizacji - a nawet podważania - roli i autonomii regionów europejskich w zarządzaniu tą polityką UE, obciążając je środkami wykonawczymi ustalonymi na szczeblu krajowym.

"Stosowanie nowego schematu zarządzania zaproponowanego przez Komisję Europejską grozi utratą bogactwa doświadczeń zarządczych zdobytych przez lata w wielu regionach Europy, uniemożliwiając w ten sposób zarysowanie rozwoju systemów terytorialnych i uchwycenie ich lokalnej specyfiki - wyjaśnił Guillaume Cros.

"Europejski Komitet Regionów wzywa do utrzymania i wzmocnienia kluczowej roli, jaką regiony Europy odgrywają w zarządzaniu i wdrażaniu WPR, zwłaszcza w drugim filarze, aby dostosować opcje polityki do specyficznych cech terytorialnych i sektorowych" - dodał.

Zaproponowane przez KE rozporządzenie nie przewidziało delegowania tworzenia strategicznych planów regionalnych do regionów, co – według samorządowców - ogranicza możliwość opracowywania programów "szytych na miarę", dostosowanych do sytuacji w terenie, wbrew celom wyznaczonym przez Komisję Europejską. Parlament wypełnił tę lukę podczas głosowania 23 października nad rozporządzeniem w sprawie planów strategicznych WPR, a Europejski Komitet Regionów apeluje teraz do Rady Unii Europejskiej, czyli państw członkowskich UE, o zajęcie takiego samego stanowiska jak Parlament Europejski.

Jednocześnie Europejski Komitet Regionów wyraża ubolewanie z powodu "braku ambicji" Parlamentu w zakresie dostosowania WPR do celów Zielonego Ładu i strategii "od pola do stołu".

"Wzywamy do włączenia do rozporządzenia wspólnych ilościowych i mierzalnych celów europejskich dla krajowych planów strategicznych" -  podkreślił Guillaume Cros.

Radny włoskiej miejscowości Olevano Romano Guido Milana, sprawozdawca KR-u ds. strategii "od pola do stołu" podkreślił z kolei, że jeśli ambitne cele "od pola do stołu" nie są objęte wspólną polityką rolną, pozbawiamy się środków na osiągnięcie celów strategii.

"Żałuję, że nasi koledzy w Parlamencie Europejskim odrzucili poprawki idące w tym kierunku. Jako że trwają negocjacje końcowe, wzywamy współprawodawców do uwzględnienia tych zobowiązań w celu zapewnienia spójności prawnej z Zielonym Ładem" – podkreślił Guido Milana.

W przyjętej w 2018 r opinii w sprawie reformy WPR Europejski Komitet Regionów proponuje pięć wiążących celów dla wszystkich państw członkowskich, które miałyby zostać osiągnięte do 2027 r.:
1. 30-proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w każdym państwie członkowskim
2. Podwojenie w stosunku do 2017 r. powierzchni gruntów wykorzystywanych na potrzeby rolnictwa ekologicznego w państwach członkowskich lub przeznaczenie na nie co najmniej 30 proc. powierzchni użytków rolnych w państwach członkowskich;
3. Co najmniej 30-proc. ograniczenie w porównaniu z 2017 r. w stosowaniu pestycydów w państwach członkowskich;
4. Stopniowe i planowane zakończenie chowu klatkowego w całej Unii Europejskiej;
5. Objęcie 100 proc. wód powierzchniowych i gruntowych dyrektywą azotanową, bez wyłączeń, w państwach członkowskich.

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO