Członkini Komitetu Regionów: koronakryzys uwydatnił nierówności między kobietami a mężczyznami

Pandemia COVID-19 nie spowodowała większej nierówności, ale uwydatniła – w bardziej zaostrzonej formie – już istniejące różnice, przede wszystkim w traktowaniu kobiet i mężczyzn – mówi premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja w północnej Hiszpanii Concepcion Andreu Rodriguez
Na zdjęciu Concepcion Andreu Rodriguez © European Union/ Patrick Mascart / Philippe Buisson
Na zdjęciu Concepcion Andreu Rodriguez © European Union/ Patrick Mascart / Philippe Buisson

Hiszpanka jest sprawozdawczynią opinii Komitetu Regionów w sprawie unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci. Przyjęcie opinii, która trafi do unijnych instytucji jako oficjalne stanowisko samorządów ws. strategii, przewidziano na październik.

Zdaniem premier La Rioji, strategia jest bardzo cennym narzędziem, które umożliwi konkretne postępy w zakresie równouprawnienia płci w Unii Europejskiej, jednak wymaga usprawnienia, gdyż praktycznie pominięto w niej władze lokalne i regionalne. Hiszpańska samorządowiec zauważyła też, że dokument został opracowany i opublikowany przez Komisję Europejską przed wybuchem kryzysu wywołanego przez COVID-19, w związku z czym jest niekompletna.

"Pandemia COVID-19 nie spowodowała większej nierówności, ale uwydatniła  – w bardziej zaostrzonej formie – już istniejące różnice, przede wszystkim w traktowaniu kobiet i mężczyzn. We wszystkich punktach opinii zawarliśmy ustępy odnoszące się do pandemii COVID-19, w tym do przemocy ze względu na płeć, która się nasiliła wskutek zastosowania środków izolacji" – zaznaczyła sprawozdawczyni.

Dodała, że w opinii na temat strategii nawiązano również do trudności wielu kobiet w całej UE w godzeniu telepracy z obciążeniem opieką, do faktu, że to kobiety wykonywały pracę na pierwszej linii w czasie pandemii (w służbie zdrowia, podstawowej opiece zdrowotnej, opiece nad dziećmi i osobami starszymi, w gospodarstwie domowym i handlu itd.) oraz do sytuacji pogłębiającej się bezradności kobiet zamieszkujących kraje rozwijające się.

"Strategia powinna nam pokazać, jakie narzędzia umożliwią osiągnięcie odporności na przyszłe kryzysy z punktu widzenia płci" – oceniła Rodriguez.

Komitet Regionów apeluje do Komisji Europejskiej, by uznała samorządowców za partnerów strategicznych w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii.

Odnosząc się do działań podjętych przez La Rioję, zauważyła, że region powołał organ ds. równości w samorządzie regionalnym – dyrekcję generalną ds. równości, która koordynuje działania na rzecz równości za pośrednictwem międzyresortowej komisji ds. równości skupiającej przedstawicieli wszystkich departamentów propagujących równość w różnych sektorach. Według Rodriguez, pozwala to zająć się konkretnymi przejawami nierówności na obszarach wiejskich, w dziedzinie zatrudnienia, godzenia życia prywatnego z zawodowym czy kultury.

"Uważamy, że dla promowania równości na szczeblu regionalnym zasadnicze znaczenie ma podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie informacji na temat równości. Aspekt sankcji prawnych jest ważny i konieczny, ale jestem zdania, że do prawdziwej przemiany prowadzi przyjęcie przez społeczeństwo ideałów i zasad równości i różnorodności" – powiedziała premier La Rioji.

Zauważyła przy tym, że w skład Komitetu Regionów wchodzi bardzo niewiele kobiet, co w pewnym stopniu odzwierciedla niski odsetek kobiet na stanowiskach reprezentacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Mimo że sytuacja się zmienia, w całej Europie nadal jest bardzo mało kobiet odpowiedzialnych za kwestie polityczne.

Zdaniem Hiszpanki, Komitet Regionów powinien przyjąć strategię  na rzecz równouprawnienia płci, tak jak uczyniły to już niektóre z jego partii politycznych, dając wyraźny sygnał, że konieczna jest zmiana.

"Jesteśmy również idealną wizytówką dla europejskich władz lokalnych i regionalnych, którym umożliwiamy prezentację  i wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie równouprawnienia płci, i musimy w dalszym ciągu zachęcać do tworzenia przestrzeni debaty i dzielenia się doświadczeniami, tak aby wszystkie regiony i obywatele mogli się wzajemnie inspirować" – zaznaczyła Rodriguez.

kic/

 

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO