Amsterdam stworzył system dla ofiar przemocy domowej, które mogły ją zgłosić podając hasło w aptece

Amsterdam w porozumieniu z rządem krajowym stworzył system, w którym ofiary przemocy domowej miały możliwość zasygnalizowania problemu w aptece poprzez użycie hasła "mask 19". Komitet Regionów alarmuje, że podczas lockdownu wzrosła liczba zgłaszanych przypadków przemocy domowej.
© Council of Europe
© Council of Europe

W opinii przyjętej na październikowej sesji plenarnej Europejski Komitet Regionów – unijny organ doradczy, w którym zasiadają samorządowcy - podkreślił, że strategia UE na rzecz równouprawnienia płci powinna uwzględniać skutki pandemii COVID-19. Europejskie miasta i regiony postulują ponadto, by środki naprawcze po koronakryzysie uwzględniały aspekt płci.

Zdaniem zasiadających w Komitecie Regionów samorządowców, pandemia COVID-19 uwidoczniła już istniejące nierówności, zwłaszcza różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Regionalny i lokalny barometr 2020 KR-u, wskazuje na wzrost liczby zgłaszanych przypadków przemocy domowej podczas lockdownu, chociaż nie ma jeszcze porównywalnych ogólnounijnych danych. Niektóre kraje, takie jak Litwa, odnotowały 20-procentowy wzrost przypadków przemocy domowej podczas trzytygodniowej izolacji. W ciągu dwóch pierwszych tygodni obostrzeń w Hiszpanii na numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej łączono się o 18 proc. częściej.

W zaleceniach władze lokalne i regionalne wezwały do uznania je za partnerów strategicznych przy opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii UE na rzecz równouprawnienia płci. W opinii odnotowano, że strategia została opracowana i opublikowana przed kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego wynikającym z pandemii COVID-19, w związku z czym jest niekompletna. Zaapelowano również o analizę, w jaki sposób kryzys jeszcze bardziej pogłębił dotychczasowe nierówności między kobietami a mężczyznami.

KR zwrócił uwagę, że pracownicy w niektórych sektorach zatrudnienia są szczególnie narażeni na zagrożenia związane z pandemią COVID-19 i potrzebują silniejszej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych warunków pracy i lepszego wynagrodzenia. Ponieważ większość pracowników w tych sektorach to kobiety, skutki pandemii należy również uwzględnić w unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci. Zdaniem samorządowców, w świetle nowej sytuacji pandemicznej należy rozpatrywać takie kwestie jak przemoc ze względu na płeć, która nasiliła się w związku z lockdownem, trudności napotykane przez wiele kobiet w całej UE w łączeniu telepracy z obowiązkami opiekuńczymi oraz fakt, że kobiety znalazły się na pierwszej linii frontu podczas pandemii, jako pracownice służby zdrowia i handlu detalicznego, opiekunki dzieci i osób starszych, pracownice domowe itp.

"Kobiety są bardziej narażone na skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią" – podkreśliła premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja (Hiszpania) Concha Andreu. "Należy to zatem w pełni uwzględnić w planach odbudowy i zwiększania odporności, które zostaną zainicjowane w przyszłym roku. W opinii proponujemy też, by w europejskim semestrze i sprawozdaniu na temat praworządności wzięto pod uwagę osiągniętą równość płci" – dodała.

Władze lokalne i regionalne wnoszą do unijnych instytucji o usystematyzowane włączenie w unijną sieć na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz we wdrażanie kampanii uświadamiającej i informacyjnej, która zostanie rozpoczęta na szczeblu UE. Zdaniem Komitetu ma ona kluczowe znaczenie dla przełamania stereotypów związanych z płcią. Wzywają również do odpowiedniego finansowania polityki równości płci za pomocą programów wspieranych z długoterminowego budżetu UE na lata 2020–2027.

Sfera władzy politycznej jest jedną z najbardziej problematycznych pod względem zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn. Obecnie na europejskiej arenie politycznej działa 1 mln samorządowców wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, lecz tylko około 30 proc. z nich to kobiety. Jak wskazano w opublikowanym w 2019 r. badaniu Rady Gmin i Regionów Europy na temat obecności kobiet w polityce, jedynie 29 proc. radnych lokalnych w Europie to kobiety, a odsetek burmistrzyń wynosi zaledwie ok. 15 proc. W Komitecie Regionów kobiety stanowią jedynie 23 proc. członków.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów w proces decyzyjny UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta.

kic/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO