Dr Mosiejko o zasadach przyznawania ekonomicznego Nobla

„Nominacje do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii poddawane są rygorystycznym wymogom, jak również sam proces wyłaniania laureatów, którzy wybierani są w oparciu o ich wybitne osiągnięcia lub doniosłe odkrycie naukowe, kompetencje oraz międzynarodową pozycje zawodową. Z tych powodów nagroda ta stała się najbardziej prestiżową na świecie” – przypomina dr Leszek Mosiejko, wykładowca Prasowej Akademii Pieniądza.

Autor wykładu na temat dorobku ekonomicznych noblistów szczegółowo przedstawił zasady wyłaniania laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. 

„Co roku Komitet ds. Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych (ang. The Economic Sciences Prize Committee) - odpowiedzialny za wybór kandydatów do nagrody - zaprasza uprawnione do nominacji osoby (ang. qualified nominators), których zadaniem jest selekcja nadesłanych nominacji” – wyjaśnia ekspert.  

Kandydaci zakwalifikowani do Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych są desygnowani przez uprawnione do nominacji osoby, które otrzymały zaproszenie od Komitetu ds. Nagrody Nauk Ekonomicznych. Nadrzędną instytucją trzymającą pieczę nad wyborem laureatów spośród kandydatów rekomendowanych przez Komitet ds. Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych jest Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Do głównych zadań Komitetu należy monitorowanie nominacji i wybór ostatecznych kandydatów . 

Dr Mosiejko zwraca uwagę, że w dziedzinie nauk ekonomicznych rozpatrywane są prace z pięciu podstawowych obszarów: mikroekonomii, makroekonomii, teorii równowagi ogólnej, metod analizy ekonomicznej oraz badania interdyscyplinarne. 

Kalendarium procesu wyboru laureatów nauk ekonomicznych przebiega według poniższego schematu :
•    we wrześniu Komitet ds. Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych wysyła poufne wnioski nominacyjne do ca 3.000 osób uprawnionych do nominowania kandydatów do nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych  obejmujących między innymi wybranych profesorów z uniwersytetów na całym świecie, Laureatów Nauk Ekonomicznych oraz członków Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk,
•    31 stycznia następnego roku jest ostatecznym terminem przyjmowania wniosków nominacyjnych przez Komitet ds. Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych,
•    w lutym Komitet przegląda nominacje i wybiera wstępnie około 250-350 kandydatów,
•    od marca do maja trwają konsultacje z ekspertami oceniającymi dorobek naukowy kandydatów do nagrody na podstawie przesłanej przez Komitet listy nazwisk kandydatów,
•    w okresie od czerwca do sierpnia Komitet ds. Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych formułuje raport podpisany przez wszystkich członków z zaleceniami odnośnie do kandydatów i przedkłada do Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk,
•    we wrześniu Komitet przekazuje członkom Akademii swoje sprawozdanie wraz z rekomendacjami dotyczącymi ostatecznych kandydatów. Raport jest omawiany na dwóch posiedzeniach Sekcji Nauk Ekonomicznych Akademii.
•    na początku października Akademia Nauk wybiera większością głosów laureatów nauk ekonomicznych, których nazwiska są oficjalnie ogłaszane,
•    grudzień jest zwieńczeniem procesu wyłaniana laureatów Nagrody Nobla w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych. 

Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się 10 grudnia w Sztokholmie, w czasie której Laureaci Nagrody Nobla otrzymają Nagrodę Nobla, na którą składa się Medal Nobla i Dyplom oraz dokument potwierdzający wysokość nagrody .
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO