Regulamin konkursu "Moja Polska"

R E G U L A M I N ogólnopolskiego konkursu reporterskiego "MOJA POLSKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem konkursu „Moja Polska” (zwanego dalej „Konkursem”) jest przypomnienie – w związku z przypadającym w 2018 r. stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości – inicjatyw gospodarczych, które prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także lokalnych społeczności wiejskich. Chodzi o pokazanie, że Polska, stawiając aktualnie na program zrównoważonego rozwoju, ma się do czego odwołać i że pojęcie patriotyzmu gospodarczego było ważnym drogowskazem dla Polaków odbudowujących swoją państwowość po latach zaborów. 

2. Przedmiotem Konkursu są prace ukazujące życie gospodarcze gminy, miasta czy regionu sto lat temu i obecnie. Chodzi o zaprezentowanie przedsięwzięć gospodarczych, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do dzisiaj oraz pokazujących, jak zmieniła się gospodarka na przestrzeni tego okresu. Pożądane będzie uchwycenie podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego jak np. poziomu zamożności mieszkańców 100 lat temu i dziś, stopy bezrobocia, liczby przedsiębiorstw czy cen za różne produkty i usługi. Tematem prac konkursowych mogą być nie tylko sztandarowe przedwojenne przedsięwzięcia gospodarcze, jak Gdynia czy COP, ale także zakończone powodzeniem drobne, lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju np. produkcji rolnej, handlu lub bankowości. 

3. Prace konkursowe mogą przybrać dowolną formę np. filmu, prezentacji multimedialnej, fotogalerii opisanych zdjęć, nagrania audio, kopii dokumentów wraz z pisemnym komentarzem, publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu itp. Mogą to być np. przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji, a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju. 

4. Prace konkursowe powinny powstać z myślą o celach konkursu, nie wcześniej niż w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

5. Prace konkursowe muszą dotyczyć wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości (nie mogą przedstawiać historii fikcyjnych). 

6. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. 

II. UCZESTNICY I ZGŁASZANIE UDZIAŁU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zainteresowani przedwojenną historią gospodarczą Polski. 

2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: 
- dziennikarze, samorządowcy i lokalni pasjonaci historii 
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

3. Do Konkursu dopuszczane są prace indywidualne i grupowe. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin. 

5. Przysłanie konkursowej pracy na adres Polskiej Agencji Prasowej jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu oraz zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. 

6. Prace konkursowe będą przyjmowane od 3 września do 30 listopada 2018 r. (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). 

7. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres kurier@pap.pl lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Moja Polska”. 

8. Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie o udzieleniu praw, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu - materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy. 

9. Przesłanie materiałów przez uprawnioną osobę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac powstałych wcześniej niż w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli wcześniej niż w 2018 r. 

12. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

III. OCENA PRAC I NAGRODY 

1. Laureatów Konkursu wybierze powołane przez Organizatora pięcioosobowe jury złożone z dziennikarzy PAP i przedstawiciela NBP. 

2. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi zgodność prezentacji z celami Konkursu, trafność oraz rzeczowość dokumentacji, walory poznawcze i dydaktyczne przysłanej pracy (prezentacji). Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

3. Jury wybierze laureatów Konkursu w dwóch kategoriach: 
- dziennikarze, samorządowcy i lokalni pasjonaci historii 
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

4. Między laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 25 tys. zł. 
4.1. Nagrody w kategorii dla dziennikarzy i lokalnych pasjonatów: I miejsce - 8000 zł, II miejsce- 5000 zł, III miejsce- 2500 zł.
4.2. Nagrody w kategorii dla uczniów: I miejsce - 5000 zł, II miejsce - 3000 zł, III miejsce - 1500 zł. 

5. W przypadku gdy nagrodzona zostanie praca grupowa, nagroda podzielona zostanie w częściach równych pomiędzy autorów pracy. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora, m.in. kurier.pap.pl, samorzad.pap.pl.

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2018 r. 

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kurier.pap.pl. 

3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego uczestnika Konkursu. 

V. DANE OSOBOWE 

1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dana osobowe podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A.: 
1.1. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu; 
1.2. - w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw. 

2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO. 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz PAP S.A. usługi prawne oraz informatyczne. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.kurier.pap.pl. 

2. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora lub poprzez witrynę www.kurier.pap.pl, uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego pracy konkursowej do określonych celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany formuły Konkursu, a także prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny. Nośnik pracy konkursowej nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników Konkursu. 

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.