Wysłuchania komisarzy - na pierwszy ognień idą Słowak, Irlandczyk i Bułgarka

Obecni członkowie Komisji Europejskiej: Maros Sefcovic, Phil Hogan i Mariya Gabriel to pierwsi kandydaci na komisarzy w przyszłej KE, którzy zostaną przesłuchani przez komisje Parlamentu Europejskiego.
© European Union 2014 EP
© European Union 2014 EP

Zanim Parlament Europejski zagłosuje nad składem całej nowej Komisji Europejskiej, na czele której stoi Przewodnicząca-elekt Ursula von der Leyen, komisje parlamentarne ocenią przygotowanie kandydatów na komisarzy do piastowania proponowanych stanowisk.

Przesłuchania odbędą się między poniedziałkiem 30 września a wtorkiem 8 października. Polskim kandydatem jest Janusz Wojciechowski, który ma być odpowiedzialny za tekę „Rolnictwo”, którego przesłuchanie zaplanowano na wtorek 1 października na godz. 14.30.

Fot. PE

Każde przesłuchanie trwa trzy godziny. Kandydat na komisarza złoży 15-minutowe oświadczenie wstępne, po którym nastąpią pytania od posłów. W sumie będzie to 25 pytań: jedna minuta na każde pytanie, po którym kandydat będzie miał trzy minuty na odpowiedź, po której może paść dodatkowe pytanie ze strony posła.

Jeżeli zakres obowiązków, które przewidziano dla desygnowanego komisarza pokrywa się w całości z kompetencjami jednej komisji parlamentarnej, tylko ta komisja będzie uczestniczyć w wysłuchaniu (komisja przedmiotowo właściwa). Zakres obowiązków może jednak obejmować więcej niż jedną komisję parlamentarną. W takim przypadku w wysłuchaniu kandydata lub kandydatki uczestniczyć będą wspólnie członkowie dwóch (lub więcej) komisji (komisje połączone) lub członkowie komisji stowarzyszonych, których kompetencje tylko częściowo pokrywają się z zakresem przyszłych działań kandydata.

Przewodniczący oraz i przedstawiciele grup politycznych (koordynatorzy) zaangażowanych komisji parlamentarnych spotkają się bezpośrednio po zakończonym wysłuchaniu (lub następnego dnia rano, jeżeli wysłuchanie odbyło się wieczorem) w celu dokonania oceny wystąpienia kandydata.

W ciągu 24 godzin od zakończenia oceny koordynatorzy wysyłają poufne pismo z zaleceniem do Konferencji Przewodniczących Komisji, stwierdzające, czy kandydat posiada kwalifikacje zarówno do pełnienia funkcji członka kolegium komisarzy, jak i do wykonywania przydzielonych mu obowiązków.

Koordynatorzy komisji parlamentarnych mogą osiągnąć porozumienie w sprawie kandydata, które potwierdzane jest poprzez głosowanie plenarne. Jeżeli opinie są rozbieżne, konieczne jest poparcie koordynatorów reprezentujących co najmniej dwie trzecie członków komisji.

Jeżeli koordynatorzy nie mogą osiągnąć większości dwóch trzecich głosów, najpierw zwracają się o dodatkowe informacje w drodze dalszych pytań pisemnych. Jeżeli nadal nie ma większości, wznawiają wysłuchanie (do 1,5 godziny i pod warunkiem zatwierdzenia przez Konferencję Przewodniczących) w celu wyjaśnienia nierozstrzygniętych kwestii.

Następnie koordynatorzy albo udzielają poparcia kandydatowi, większością dwóch trzecich głosów, albo jeśli nie ma takiej większości, przewodniczący zwołuje zebranie wszystkich członków komisji, którzy decydują w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.

15 października Konferencja Przewodniczących Komisji dokona oceny wyników wszystkich wysłuchań i przekaże swoje wnioski Konferencji Przewodniczących. Konferencja Przewodniczących dokona ostatecznej oceny i ogłosi zamknięcie przesłuchań 17 października, po przeanalizowaniu pism oceniających wystosowanych przez właściwe komisje oraz zalecenia Konferencji Przewodniczących Komisji. Konferencja Przewodniczących zezwala również na publikację pism oceniających, które zostaną publikowane zaraz potem.

Po zakończeniu wysłuchań przewodnicząca-elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi na posiedzeniu plenarnym pełne kolegium komisarzy i jego program. Po jej oświadczeniu odbędzie się debata, a każda grupa polityczna lub co najmniej jedna dwudziesta posłów do Parlamentu (niski próg) może złożyć projekt rezolucji.

Komisja Europejska jako całość potrzebuje zgody Parlamentu Europejskiego (większością oddanych głosów). Głosowanie imienne odbędzie się 23 października. Po wybraniu przez Parlament Komisja jest formalnie mianowana przez Radę Europejską, kwalifikowaną większością głosów.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO