Walka z bezrobociem w UE - rezultaty, ocena i wyzwania

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wróciła już do poziomu sprzed kryzysu z 2008 r. Nadal jednak trzy czwarte obywateli uważa, że potrzebna jest jeszcze większa interwencja UE w tym obszarze.
© European Union 2018 - Source : EP/Paco QUILES TUDON;
© European Union 2018 - Source : EP/Paco QUILES TUDON;

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wróciła już do poziomu sprzed kryzysu z 2008 r. Nadal jednak trzy czwarte obywateli uważa, że potrzebna jest jeszcze większa interwencja UE w tym obszarze.

Po wybuchu kryzysu gospodarczego i finansowego w 2008 r., który we wszystkich państwach członkowskich spowodował wzrost stopy bezrobocia, walka z bezrobociem stała się priorytetem dla działań europejskich. Jak podsumowuje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w ostatnich latach sytuacja na rynku pracy w UE uległa znacznej poprawie.

Z danych Eurostatu wynika, że od połowy 2013 r. stopa bezrobocia stale spada. W lutym 2019 r. spadła w krajach unijnych do 6,5 proc. (i do 7,8  proc. w strefie euro), co jest najniższym poziomem w UE od grudnia 2008 r. (od lutego 2009 r. w strefie euro).

„Ten ciągły spadek stopy bezrobocia osób w wieku od 15 do 74 lat spowodował, że UE powróciła do poziomu sprzed kryzysu (6,8  proc. w marcu 2008 r.)” – podsumowuje BAPE.

Zmniejsza się też bezrobocie długotrwałe, choć nadal jest wyższe niż przed kryzysem. W 2017 r. długotrwale bezrobotnych było 2,9 proc. osób aktywnych zawodowo (w porównaniu z 5,1 proc. w 2013 r. i 2,6 proc. w 2008 r.).

Poprawa wskaźników rynku pracy znalazła odzwierciedlenie w lepszej ocenie przez obywateli zaangażowania UE w walkę z bezrobociem.

Odsetek obywateli, którzy ocenili je jako odpowiednie, wzrósł o sześć punktów procentowych (z 23 proc. w 2016 r. do 29 proc. w 2018 r.), natomiast odsetek obywateli, którzy ocenili je jako niewystarczające, spadł o 10 punktów procentowych (z 69 proc. w 2016 r. do 59 proc. w 2018 r.). Mimo to walka z bezrobociem to obszar polityki, w przypadku którego największa liczba obywateli ocenia obecne działania UE jako niewystarczające (w porównaniu z innymi obszarami polityki objętymi badaniem). Trzy czwarte badanych (76 proc.) chciałoby, aby UE w większym stopniu interweniowała w obszarze walki z bezrobociem.

„Choć w ostatnim czasie sytuacja makroekonomiczna uległa poprawie, co pozytywnie wpłynęło na rynek pracy, UE wciąż musi stawić czoła wyzwaniom związanym z bezrobociem” – podkreśla Biuro Analiz.

A takim jest m.in. zróżnicowanie miedzy poszczególnymi krajami. Stopa bezrobocia wynosi od 1,9 proc. w Czechach i 3,1 proc. w Niemczech do 18,0 proc. w Grecji (grudzień 2018 r.) i 13,9 proc. w Hiszpanii. Stopa zatrudnienia osób młodych, choć poprawia się, jest nadal prawie cztery punkty procentowe poniżej poziomu sprzed kryzysu. Wreszcie bezrobocie długotrwałe (tj. osoby bezrobotne przez ponad 12 miesięcy jako odsetek ludności czynnej zawodowo) pozostaje w niektórych państwach członkowskich bardzo wysokie i nadal stanowi prawie 45  proc. całkowitego bezrobocia.

Według Biura Analiz w przyszłości nowe lub znowelizowane przepisy dotyczące zatrudnienia mogłyby unowocześnić pracę, tak aby pomóc w dostosowaniu się do świata cyfrowego, wspierać stabilne procesy przechodzenia od bezrobocia do zatrudnienia i między miejscami pracy, zwiększać mobilność siły roboczej i zapewnić lepszą koordynację między polityką gospodarczą a społeczną

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO