Parlament Europejski walczy o równość płci w UE

Parlament Europejski regularnie przyjmuje sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczące kwestii płci, wzywając do zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy równości płci.
© European Union 2017 - Source : EP
© European Union 2017 - Source : EP

Od początku swojego istnienia, Unia Europejska przestrzega zasady włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki w walce o równość płci i w promowaniu Europy socjalnej.

UE przyjmuje prawodawstwo, wydaje zalecenia i wymiany dobrych praktyk oraz zapewnia środki finansowe na wsparcie działań państw członkowskich. Koncepcje polityki UE w zakresie równości płci zostały ukształtowane przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Parlament Europejski regularnie przyjmuje sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczące kwestii płci, wzywając do zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy równości płci.

PE wskazuje, że zawsze był bardzo aktywny w dążeniu do osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. W instytucji działa np. stały komitet ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Równouprawnienie płci w pracy

W 2019 r., UE zatwierdziła nowe przepisy dotyczące urlopów rodzinnych i opiekuńczych oraz bardziej elastycznych warunków pracy, aby stworzyć więcej zachęt do promowania stopy zatrudnienia kobiet oraz dla ojców do korzystania z urlopu rodzinnego.

Parlament apeluje również o wyraźne środki mające na celu zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które w 2017 r. wynosiły średnio 16 proc. w UE, oraz różnicy w wysokości emerytur, która wynosiła 35,7 proc.  w 2017 roku. Posłowie wezwali także do podjęcia środków w celu zwalczania ubóstwa kobiet, ponieważ kobiety są w większym stopniu na nie narażone niż mężczyźni.

Wyrównywanie nierówności między płciami w Europie

W sektorze nowych technologii w Europie występują duże różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn - kobiety rzadziej podejmują studia w tej dziedzinie i są niedoreprezentowane na rynku pracy.

W rezolucji przyjętej w 2018 r., Parlament Europejski wezwał kraje UE do wprowadzenia środków mających na celu zapewnienie pełnej integracji kobiet w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wspieranie edukacji i szkoleń w zakresie ICT oraz w nauk ścisłych i przedmiotów technicznych (takich jak inżynieria czy matematyka).

Zapobieganie przemocy wobec kobiet

UE walczy z przemocą wobec kobiet na różne sposoby. Parlament wielokrotnie wzywał do wzmocnienia strategii UE w tej dziedzinie. Posłowie chcą także sfinalizować przystąpienie UE do konwencji stambulskiej Rady Europy (w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) i jej ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie.

Parlament zwrócił również uwagę na potrzebę zwalczania różnych form przemocy, w tym molestowania seksualnego, handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, okaleczania narządów płciowych kobiet, uporczywego nękania za pośrednictwem nowych technologii (cyberstalking) i przemocy w internecie.

W 2014 r., nagrodę im. Sacharowa na rzecz wolności myśli Parlamentu Europejskiego otrzymał ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga Doktor Denis Mukwege za pomaganie tysiącom ofiar gwałtów zbiorowych i brutalnej przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga oraz walkę o godność kobiet, sprawiedliwość i pokój w jego kraju.

Od polityki migracyjnej do handlu UE

Wszystkie umowy handlowe UE muszą zawierać wiążące i egzekwowalne przepisy zapewniające poszanowanie praw człowieka, w tym równości płci, zgodnie z rezolucją przyjętą w 2018 roku.

W rezolucji przyjętej w 2016 r., PE wezwał do opracowania ogólnounijnych wytycznych dotyczących płci w ramach szerszych reform dotyczących polityki migracyjnej i azylowej.

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał też do równości płci w polityce. W nowym Parlamencie Europejskim, zaprzysiężonym w lipcu 2019, zasiada najwięcej kobiet w historii - stanowią 41proc. wszystkich posłów do PE, w porównaniu z 36,5% pod koniec ubiegłej kadencji Parlamentu.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO