Jak UE walczy z terroryzmem?

Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej w internecie i zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej – to kierunki unijnych działań przeciwko terroryzmowi.
© European Union 2017 - Source : EP/Christian CREUTZ;
© European Union 2017 - Source : EP/Christian CREUTZ;

Jak podaje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w latach 2000–2018 w atakach terrorystycznych w Unii Europejskiej życie straciły 753 osoby. „Ewoluujące wyzwania wymagają wspólnych działań na szczeblu UE i współpracy międzynarodowej, ponieważ żadne państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie reagować na globalne zagrożenie terrorystyczne” – podkreśla w swojej analizie BAPE.

Tymczasem z badań Eurobarometru wynika, że poparcie obywateli Unii dla większego zaangażowania Unii w walkę z terroryzmem zmalało o pięć punktów procentowych - z 82  proc. w 2016 r. do 77  proc. w 2018 r.

„Jest to jednak nadal obszar polityki o najwyższym poziomie oczekiwań obywateli dotyczących większego zaangażowania UE” – zaznacza Biuro Analiz PE. „Chociaż poparcie dla zwiększonego zaangażowania UE nie jest jednakowe we wszystkich państwach członkowskich, ta konkretna polityka zdobyła więcej niż tylko poparcie większości; można wręcz powiedzieć, że w tej sprawie istnieje ogólnoeuropejski konsensus” - dodaje.

Największe oczekiwania dotyczące większego zaangażowania UE odnotowano na Cyprze (92  proc.), w Hiszpanii (87  proc.) i w Finlandii (85  proc.). Z kolei najmniejsze oczekiwania dotyczące większego zaangażowanie w walkę z terroryzmem odnotowano w Austrii (61  proc.) i Chorwacji (67 proc.).

Jednocześnie rośnie liczba zadowolonych z zaangażowania UE w walkę z terroryzmem. W  2016  r.  niespełna  jedna  czwarta  ankietowanych obywateli Unii uznała ówczesne zaangażowanie Unii za wystarczające (23  proc.). Dziś ten odsetek zadowolonych obywateli osiągnął prawie jedną trzecią (32  proc.), co oznacza poprawę o dziewięć punktów procentowych. Obok ochrony granic zewnętrznych obszarem polityki, w którym odnotowano największą poprawę oceny działalności UE przez obywateli, jest właśnie walka z terroryzmem.

Poprawę oceny zaangażowania UE w walkę z terroryzmem  można  zaobserwować wśród obywateli wszystkich państw członkowskich UE. Największą poprawę odnotowano w Portugalii (o 24 punkty procentowe) i w Belgii (o 21 punktów  procentowych).  Wzrost  jest  najmniejszy  we  Francji  i  Zjednoczonym  Królestwie (odpowiednio dwa i trzy punkty procentowe).

W ostatniej kadencji Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie zwalczania terroryzmu, w której w definicji przestępstwa terrorystycznego ujęto cyberatak, umożliwiając w ten sposób ściganie przestępstw cyberterrorystycznych. W tej samej dyrektywie zatroszczono się także o lepsze zaspokajanie potrzeb ofiar terroryzmu i zapewnienie jednakowej pomocy wszystkim obywatelom Unii w każdym państwie UE.

Przeciw terroryzmowi skierowana jest również niedawno przyjęta piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu. PE podejmował ponadto kroki w celu usprawnienia gromadzenia i wymiany danych między unijnymi państwami oraz działała na rzecz utrudnienia terrorystom dostępu do broni palnej

Parlament Europejski powołał wreszcie Komisję Specjalną ds. Terroryzmu (TERR), która wydała obszerne zalecenia dotyczące natychmiastowych lub długoterminowych działań mających na celu zapobieganie terroryzmowi.

„Zgodnie z tymi zaleceniami, przyszłe działania UE w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi będą najprawdopodobniej koncentrować się na eliminowaniu dotychczasowych i nowych zagrożeń, przeciwdziałaniu radykalizacji – w tym rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej w internecie – i zwiększaniu odporności infrastruktury krytycznej” – wylicza Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

Przewidywane działania obejmują również zwiększoną wymianę informacji wraz z planowaną interoperacyjnością między bazami danych UE dotyczącymi bezpieczeństwa i granic, a także prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstw terrorystycznych na szczeblu UE w ramach proponowanego rozszerzenia uprawnień niedawno utworzonej Prokuratury Europejskiej.

Jak podsumowuje Biuro Analiz, wydatki UE w dziedzinie walki z terroryzmem wzrosły na przestrzeni lat i mają być nadal zwiększanie w przyszłości dla zacieśnienia współpracy między krajowymi organami ścigania i wzmocnienia wsparcia ze strony organów UE odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak Europol i eu-LISA.

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO