Biuro Analiz PE: wdrożenie strategii Parlamentu przyniesie 2,2 bln w 10 lat

2,2 bln euro mogłyby wynieść w ciągu 10 lat potencjalne korzyści dla europejskiej gospodarki, gdyby unijne instytucje wdrożyły strategie polityczne, za którym opowiada się Parlament Europejski – wynika z raportu Biura Analiz PE (EPRS).
© European Union 2012 - EP
© European Union 2012 - EP

Jak wskazuje ośrodek analityczny Parlamentu Europejskiego, wynikająca ze wspólnych działań UE "dywidenda w wysokości dwóch bilionów euro", odzwierciedla wzrost całkowitego unijnego PKB o około 14 proc. Chodzi o potencjalne korzyści do końca dziesięcioletniego okresu 2019 r. - 2029 r.

"Wspólne działania podejmowane przez Unię Europejską mogą przynieść obywatelom istotne korzyści ekonomiczne" – zauważają autorzy analizy.

Jako przykład podają istniejący jednolity rynek, tworzony od kilku dziesięcioleci, "który już zwiększył rozwój europejskiej gospodarki (UE-28) o ponad 5 proc., oferując szerszy wybór konsumentom i większe korzyści skali producentom, a tym samym pobudzając handel, inwestycje i zatrudnienie".

Według EPRS w wielu obszarach polityki – od transportu po badania naukowe, od gospodarki cyfrowej po wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne – możliwe byłoby pogłębienie istniejących wspólnych działań lub podjęcie nowych w sposób, który generowałby pozytywne gospodarcze skutki uboczne.

Takie korzyści (europejska wartość dodana) wynikają zasadniczo z dodatkowego generowanego PKB lub z bardziej racjonalnego przydziału istniejących zasobów publicznych dzięki lepszej koordynacji wydatków publicznych na szczeblu krajowym i europejskim.

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego wskazuje na 10 ogólnych "klastrów polityki", w których wspólne działania na większą skalę mogą pobudzić europejską gospodarkę. W tym kontekście autorzy analizy wymieniają m.in.: klasyczny jednolity rynek (713 mld euro), gospodarkę cyfrową (178 mld euro) oraz unię gospodarczą i walutową (322 mld euro).

Inne klastry polityki o znaczącym potencjale to według EPRS: środowisko, energia i badania naukowe (502 mld euro), transport i turystyka (51 mld euro), Europa socjalna, zatrudnienie i zdrowie (142 mld euro) i Europa obywateli (58 mld euro). Do tego dochodzą: migracja i granice (55 mld euro), bezpieczeństwo i prawa podstawowe (125 mld euro) oraz polityka zewnętrzna UE (67 mld euro).

Te dziesięć  klastrów polityki ośrodek analityczny PE podzielił na 50 szczegółowych obszarów polityki. I tak w przypadku klastra "klasyczny jednolity rynek" EPRS uszczegółowia, że ukończenie tworzenia jednolitego rynku towarów przyniosłoby 183 mld euro, ukończenie tworzenia jednolitego rynku usług - 297 mld euro, a  zwalczanie unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa - 85 mld euro.

Pod klastrem "Europa socjalna, zatrudnienie i zdrowie" kryje się m.in. zmniejszanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (43 mld euro) czy eliminowanie nierówności w zakresie zdrowia (72 mld euro). Z kolei "Europa obywateli" to głównie swobodny przepływ aktywnych zawodowo obywateli Unii (53 mld euro).

W kategorii "migracja i granice" ośrodek analityczny PE wymienia m.in. legalną migrację (22 mld euro korzyści), politykę azylową (23 mld euro) i kontrolę granic i politykę wizową (10 mld euro).

W przypadku klastra "bezpieczeństwo i prawa podstawowe" EPRS wskazuje w szczególności na zwalczanie przemocy wobec kobiet (23 mld euro), walkę z przestępczością zorganizowaną, korupcją i cyberprzestępczością (82 mld euro), a także skoordynowane działania przeciwko terroryzmowi (16 mld euro).

W kategorii "polityka zewnętrzna UE" ujęto np. mniejsze powielanie w polityce bezpieczeństwa i obrony (22 mld euro) oraz wspieranie handlu międzynarodowego (35 mld euro).

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO