Regulamin

Regulamin portalu Kurier PAP (kurier.pap.pl)
1.    Informacje ogólne:
a)    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Kurier PAP (dalej „Serwis”) – prowadzonego pod adresem URL: kurier.pap.pl – oraz warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
b)    Właścicielem treści publikowanych w Serwisie oraz wydawcą i administratorem Serwisu jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym − Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90 (dalej: „Wydawca”).

2.    Zasady korzystania z treści publikowanych w Serwisie:
a)    Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie jest bezpłatne – zarówno w zakresie dostępu, jak również kopiowania i dalszego wykorzystywania.
b)    Zamieszczone w Serwisie treści (teksty, zdjęcia, filmy, grafiki) można wykorzystywać bezpłatnie na dowolnym polu eksploatacji – np. w mediach drukowanych, radiu, telewizji oraz na portalach i na blogach – (z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 3 poniżej) pod następującymi warunkami:

  • Wymagane jest zapisane się na Newsletter

  • Prosimy o każdorazowe powołanie się na źródło (wskazane przy poszczególnych depeszach i materiałach)

  • Teksty można wykorzystywać zarówno w całości, jak i w części, także dokonując ich modyfikacji lub łącząc z innymi treściami

  • Zdjęcia można wykorzystywać tylko i wyłącznie jako ilustrację do danego tekstu (lub do fragmentów tekstu), do którego zdjęcia są dołączone.

  • Infografiki można wykorzystywać wyłącznie w oryginale, bez prawa do ich modyfikacji.

  • Filmy można embedować wykorzystując kod podany na portalu albo bezpłatnie pobierać – bez prawa do ich modyfikacji;

3.    Zakaz wykorzystywania treści w materiałach reklamowo-promocyjnych:
Zamieszczone w Serwisie treści można wykorzystywać wyłącznie w zakresie użytku informacyjnego. Korzystanie z nich w innych celach, w szczególności marketingowych, reklamowych czy promocyjnych wymaga osobnej, pisemnej zgody Właściciela.  

4.    Informacje techniczne i prawne:
a)    Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.
b)    Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Wydawcę usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).
c)    Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisu.
d)    Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
e)    Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
f)    Zarówno Serwis jako całość, jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
g)    Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.
h)    Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

5.    Ochrona danych osobowych
a)    Administratorem danych osobowych jest Wydawca
b)    Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z świadczeniem przez PAP opisanych w Regulaminie usług.
c)    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych.

6.    Postanowienia końcowe
a)    Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
b)    W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca  poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
c)    Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.
d)    Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
e)    Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.
f)    Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, jak również dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług.

7.    Kontakt
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres mailowy Wydawcy: kurier@pap.pl.

 

Najnowsze