Znajdujesz się w serwisie archiwalnym

jeśli chcesz zobaczyć najnowsze informacje

Quiz ekonomiczny 5

1. Funkcja centralnego banku państwa polega na:
2. Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie ustawy o NBP Kadencja Prezesa NBP wynosi:
3. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą:
4. Wprowadzenie do obiegu banknotu o nominale 500 zł nastąpiło w:
5. Stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych, obowiązująca od 31 grudnia 2010 r wynosi:

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A. w celu realizacji usługi przeprowadzenia quizów wiedzy (umowa). Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji umowy. Podstawą przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.