Wytyczne PKW dla obwodowych komiji wyborczych

Obwodowa komisja wyborcza nie może liczyć głosów w grupach roboczych - PKW przyjęła uchwałę w sprawie wytycznych dla komisji w wyborach do Sejmu i Senatu.

Niezwłocznie po powołaniu komisja odbywa pierwsze posiedzenie, na którym dokonuje wyboru przewodniczącego komisji i jego zastępcy.

Zgodnie z wytycznymi w terminie uzgodnionym z wójtem, najpóźniej w przeddzień wyborów, komisja powinna skontrolować stan wyposażenia lokalu oraz oznakowania budynku, w którym odbędzie się głosowanie. Ma „bezwzględny obowiązek” sprawdzenia, czy zapewniono odpowiednią liczbę miejsc zapewniających tajność głosowania i niezwłocznego powiadomienia wójta i urzędnika wyborczego o stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.

W terminie uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym komisja zbiera się w możliwie pełnym składzie, (co najmniej połowa), w tym z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy oraz urzędnika wyborczego, aby ostemplować karty do głosowania wykorzystywane w głosowaniu korespondencyjnym oraz aby przygotować pakiety wyborcze.

Nie później niż w przeddzień głosowania przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy przed i w dniu głosowania.

Najpóźniej w przeddzień głosowania komisja odbiera karty do głosowania, formularze protokołów głosowania, swoją pieczęć, spis wyborców, listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz osłony na spis wyborców zapewniające ochronę danych osobowych osób ujętych w spisie.

PKW podaje, że w przypadku gdy komisji zapewniono obsługę informatyczną, operator danej komisji powinien odebrać od koordynatora gminnego ds.informatyki login i hasło uprawniające do dostępu do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Czytaj więcej

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO