3 marca - przedterminowe wybory prezydenta Gdańska

Przedterminowe wybory prezydenta Gdańska odbędą się 3 marca br. - stanowi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
Kalendarz wyborczy został skrócony. Do 29 stycznia będzie można zgłosić kandydatów do miejskiej komisji wyborczej,  do 6 lutego - zgłaszać kandydatów na prezydenta miasta.  Od 18 lutego będzie możliwe nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze. Wnioski o dopisanie wyborców do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta będzie można natomiast składać do 26 lutego, a kampania wyborcza zakończy się 1 marca o godzinie 24.00. 

W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono, że zarządzenie przedterminowych wyborów jest efektem „wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Gdańska wskutek śmierci".

Autorzy regulacji przypomnieli, że przepis art. 492 § 1 pkt 7 i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) określa, że skutkiem śmierci prezydenta miasta jest wygaśnięcie jego mandatu, które stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku postanowieniem Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Gdańsk (zgon nastąpił w dniu 14 stycznia 2019 r.).

Ponadto w rozporządzeniu wskazano, że z uwagi na terminy czynności wyborczych nie jest możliwe zachowanie 14-dniowego vacatio legis. „W przedmiotowym przypadku uzasadnionym pozostaje skorzystanie z możliwości skrócenia ww. terminu, przewidzianej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.). Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 21 stycznia 2019 r." - podkreślono w uzasadnieniu.

mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO